Manhole Frame, Slate -- Savannah, Georgia, 555 E Harris Street
Manhole Frame, Slate -- Savannah, Georgia, 555 E Harris Street
Manhole Frame, Slate -- Savannah, Georgia, NE corner Barnard and Jones Sts
Manhole Frame, Slate -- Savannah, Georgia, NE corner Barnard and Jones Sts
Manhole Frame, Metal -- Savannah, Georgia, NE corner E St. Julian and Price Sts
Manhole Frame, Metal -- Savannah, Georgia, NW corner Whitaker and W Taylor Sts
Manhole Frame, Granite -- Providence, Rhode Island, 130 Benefit Street
Manhole Frame, Granite -- Providence, Rhode Island, 130 Benefit Street
Manhole Frame, Granite -- Providence, Rhode Island, NE corner Power and Benefit Sts
Manhole Frame, Granite -- Providence, Rhode Island, NE corner Power and Benefit Sts
prev / next